Podmínky užití

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.campa.cz je společnost Campa Capital Management s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 958/25, IČ 28875796 (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu s právními předpisy, v platném znění, oprávněna k jejich šíření.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.campa.cz (dále jen „Podmínky užití“).

Autorská práva

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu, loga, designu, grafiky, struktury, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, stejně tak jako k výběru a způsobu uspořádání souborů na těchto internetových stránkách.

Jakékoliv užití stránek www.campa.cz nebo jejich části k jiné než osobní potřebě, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné pouze s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech musí být vždy stránky www.campa.cz uvedeny jako zdroj.

Stejně tak jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách www.campa.cz včetně uchovávání v jakýchkoli databázích podléhá písemnému souhlasu Provozovatele.

Způsob užívání

Uživatel se zavazuje, že se při užívání stránek www.campa.cz bude řídit platnými právními předpisy, dobrými mravy a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.campa.cz nebo je jinak zneužívat, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné programy, vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele.

Vyloučení odpovědnosti

Obsah internetových stránek www.campa.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost, úplnost a aktuálnost informací na těchto internetových stránkách.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním internetových stránek www.campa.cz

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Závěrečná ustanovení

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 24. srpna 2009.

Tyto podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.