Obchodní firma, Závod, Podnik a Obchodní společnost

Firma nebo Obchodní firma, Podnik/Závod a Společnost či také Obchodní společnost jsou často používané pojmy, se kterými se setkává každý z nás. Jaký je však mezi nimi rozdíl? To si vysvětlíme níže. 

OBCHODNÍ FIRMA
Obchodní firma (firma) je dle znění paragrafu (§) 8 obchodního zákoníku název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Právní úkony je poté podnikatel povinen činit pod svou firmou.

PODNIK (dle novely obč. zákona od 1. 1. 2014 ZÁVOD)
Závodem či dle staršího ustanovení Podnikem se dle paragrafu (§) 5 obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání.

Souhrn majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání, pak obchodní zákoník označuje jako obchodní majetek.

OBCHODNÍ SPOLEČNOST
Pod pojmem Obchodní společnost (společnost) dle znění paragrafu (§) 56 obchodního zákoníku označujeme název právnické osoby založené za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak.

Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje.

Prodej podniku nebo chceme-li prodej firmy (prodej společnosti) může mít mimo jiné tyto podoby: prodej (převod) obchodního podílu, prodej akcií, prodej majetku či souboru majetku.

 

Pojem "prodej firmy", "prodej podniku" a "prodej společnosti" se vyskytuje na těchto souvisejících stránkách: prodej podniku, prodej podniku v 5-ti bodech, prodej firmy, ocenění podniku, fúze a akvizice.